Gymnázium 4-leté

  • kód oboru: 79-41-K/41
  • výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika oboru

Příprava má široký všeobecně vzdělávací charakter. Žáci mají dostatek příležitostí osvojit si klíčové kompetence, tzn. osvojit si některé důležité vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty a dokázat je využívat v osobním, občanském i profesním životě. Smyslem vzdělávání není předat žákům co největší objem dílčích poznatků, fakt a dat, ale vybavit je systematickou a vyváženou strukturou vědění, naučit je zařazovat informace do smysluplného kontextu životní praxe a motivovat je k tomu, aby chtěli své vědomosti a dovednosti po celý život dále rozvíjet. Žáci si osvojují kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetenci občanskou a kompetence k podnikavosti. Ve vzdělávání jsou uplatňovány postupy a metody podporující tvořivé myšlení, pohotovost a samostatnost žáků.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: Český jazyk, Cizí jazyk, Matematika. Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.


Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi mají být vybaveni klíčovými kompetencemi a všeobecným rozhledem na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka a být připraveni především pro vysokoškolské vzdělávání a další typy terciárního vzdělávání, profesní specializaci i pro občanský život. Absolventi v průběhu vzdělávání na gymnáziu získají široký vzdělanostní základ a dosáhnou takové úrovně klíčových kompetencí, která jim umožní dále rozvíjet schopnosti a dovednosti v procesu celoživotního vzdělávání a získávání životních zkušeností. Mají předpoklady pro vysokoškolské a další studium, pro jejich adaptabilitu v různých oborech a oblastech lidské činnosti, pro přizpůsobení se nově vznikajícím požadavkům na trhu práce i pro případné uplatnění v zahraničí. V souladu se školním vzdělávacím programem mohou být připraveni i s určitou profilací či zaměřením, kterými školy dotvářejí profil absolventa svého gymnázia.

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Český jazyk a liter. 4 3 4 5 16
Cizí jazyk I. 4 3 4 4 15
Cizí jazyk II. 3 3 3 3 12
Základy spol. věd 1 2 2 2 7
Dějepis 2 2 2 - 6
Zeměpis 2 2 - - 4
Matematika 4 4 3 3 14
Fyzika 3 3 2 - 8
Chemie 2 3 3 - 8
Biologie 2 2 3 - 7
Geologie 1 - - - 1
Inform. a výp. tech. 2 2 - - 4
Estetická výchova 2 2 - - 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Volitelný předmět I. 0 0 2 3 5
Volitelný předmět II. 0 0 2 3 5
Volitelný předmět III. 0 0 2 3 5
Volitelný předmět IV. 0 0 0 3 3
Celkem 34 33 34 31 132

Volitelné předměty

Seminář z českého jazyka a literatury, anglická, francouzská, německá a ruská konverzace, společenskovědní seminář, dějepisný seminář, zeměpisný seminář, matematický seminář, deskriptivní geometrie, fyzikální seminář, chemický seminář, biologický seminář, informatika a výpočetní technika, seminář z hudební výchovy, seminář osobnostního rozvoje

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 2046x